EnglishРусский

Идентичность личности и группы: психолого-педагогические и социокультурные аспекты

О. П. Шестопалова, К. М. Шестопалова

Криворізький національний університет,

м. Кривий Ріг, Україна 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день актуальна проблемність наукового пошуку детермінант антиципаційного потенціалу особистості та її можливостей у конституюванні майбутнього на основі усвідомлення досвіду, особистісних смислів і цінностей, які складають основу компетентнісного стилю життя.

С. В. Колударова

Российский государственный социальный университет,

г. Москва, Россия

 

В современных условиях развития общества, когда большинство государств мира стремятся к межкультурному диалогу, индивиды как члены общества также являются активными участниками процесса кросскультурной коммуникации в различных сферах, в том числе и брачной. Такой критерий брачного выбора, как этничность, становится значимым для индивидов, принадлежащих к разным социальным слоям и обладающих разным социальным статусом

Г. А. Богатирьова, К. Л. Потопа

Криворізький факультет Запорізького національного університету,

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна

 

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні свідчить про докорінну зміну об’єктивних умов життєдіяльності людей, їх соціально-психологічного сприймання і мислення про власне становище в межах розмаїття традиційних і нових груп та спільностей.

Н. К. Коровин

Новосибирский государственный технический университет,

г. Новосибирск, Россия

 

Своевременное раскрытие и расследование преступлений, совершённых несовершеннолетними, обеспечивает соблюдение принципа неотвратимости наказания и является одной из форм предупреждения их от совершения новых преступлений.

Н. П. Яблоков указывает на необходимость разработки частных, конкретных методик расследования преступлений, одним из элементов которой является криминалистическая характеристика [6, с. 218].

С. М. Зєрова, А. В. Лаврик

Луганський обласний медико-біологічний ліцей,

м. Луганськ, Україна

 

Проблема обдарованості в наш час знаходиться в центрі громадського та наукового інтересу. У 90-х роках минулого століття в освітній системі пострадянського простору активну увагу стало приділятися саме роботі з обдарованими дітьми.

Так, в 1993 році був заснований Луганський обласний медико-біологічний ліцей (далі - ЛОМБЛ), який орієнтований саме на цю частину населення - обдарованих дітей.

* Работа поддержана грантом РФФИ, проект 12-06-31067 мол_А.

М. Е. Мельников, К. Г. Мажирина, Е. П. Косых 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии

и биофизики» СО РАМН,

ГБУЗ НСО «Городская новосибирская областная клиническая

 больница», г. Новосибирск, Россия

 

Идея идентичности человека – одна из «вечных тем» психологии. Появившись в социологии, она была подхвачена различными направлениями психологии: психодинамическим (Self К. Г. Юнга и Х. Кохута, Эго-идентичность Э. Эриксона и Дж. Марсиа), гуманистическим (Проприум Г. Олпорта), когнитивно-поведенческим («Я-концепция»). В отечественной школе похожие значения вкладывались в понятия «самосознание» и «интегральная индивидуальность» [3].

О. Я. Музика

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

 

Сучасна система вищої педагогічної освіти спрямована на вирішення завдань формування творчої особистості вчителя, яка здатна реалізувати свій творчий потенціал у складних динамічних соціально-економічних умовах, на її духовне і професійне становлення.

Посилюються тенденції до зміни змісту освіти, методів і форм роботи зі студентами. Значна увага приділяється індивідуальній і самостійній творчо-пізнавальній роботі, яка сприяє процесу самоактуалізації, тобто, повноцінної реалізації своїх можливостей і різносторонніх здібностей.

О. Л. Вакуленко

Киевский национальный университет

имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина

 

Интерес к личностно ориентированному образованию объединяет педагогов и психологов, изучающих «психологический ресурс» формирования культурного пространства личности, предпосылки её успешной самореализации, самоидентификации, образования – в высшем смысле этого слова. Актуально звучат слова З. Баумана о том, что современный проект «трансформировал идентичность из вопроса предопределённости в вопрос достижения, делая её, таким образом, личным заданием и личной ответственностью» [7, с. 62].

О. В. Ващук  

Житомирський державний університет

імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

 

Постановка проблеми.  Одним з найважливіших напрямків у підготовці сучасного вчителя є формування у них готовності до роботи з обдарованими учнями, що розкривається у дослідженнях О. Антонової, Н. Бухлової, А. Границької, В. Демченко, В. Зарицької, Т. Зорочкіної, Ю. Клименюк, І. Ліщук,  Е. Лодзинської, І. Любовецької, Л. Мокридіної, Д. Молокова, О. Музики, В. Панова,  Н. Полухіної,  А. Семенової, Г. Тарасової, І Ушатікової, М. Федорова,  М. Шемуди,  А. Яковини. Питання формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості на основі інтегративного підходу не було предметом спеціального педагогічного дослідження.

В. С. Заярна

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка, м. Суми, Україна

 

У сучасному середовищі полікультурність стає невід’ємним компонентом освіченої, успішної особистості. У зв’язку з цим актуальним є питання формування етнонаціональної свідомості особистості, яка дає можливість зберегти свою культурно-етнічну ідентичність у сучасному інтеграційному «відкритому» суспільстві. Це дає підставу розглядати формування етнонаціональної ідентичності, складової полікультурної компетентності особистості, як одну з ключових сучасних освітніх проблем.