EnglishРусский

Национальные культуры в социальном пространстве и времени

S. Sarıyeva ,  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,

Fəlsəfə, sosliologiya və hüquq İnstitutu

Bakı, Azərbaycan


İnsan həyatında emosiyalar müstəsna rol oynayır. İnsan həyatını emosiyalarsız təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Ünsiyyət prosesində insanlar biri-birinə münasibətlərini müxtəlif emosiyalar vasitəsilə bildirirlər. Emosiyalar qarşılıqlı münasibətlərdə tənzimləyici funksiyanı yerinə yetititlər. Gündəlik həyatımızda emosional vəziyyətin ifadəsi şəxsiyyətlərarası münasibətləri ya asanlaşdırır, ya da mürəkkəbləşdirir.

K. H. Pənahova 

Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

 

VII əsrin ikinci yarısında İslam regionunda üzri məhəbbət poeziyası adlanan yeni bir istiqamət yarandı. O dövrdə  təmiz, ülvi eşqi öz şerlərində ifadə edən şairlərin əksəriyyəti ərəblərin Uzrə qəbiləsinə mənsub olduqlarından onlara üzri şair, onların lirikasına isə üzri şer adı verilib. Üzri məhəbbət poeziyasinda romantik məhəbbət, ülvi ehtiraslar, sonsuz kədər ifadə olunub. Bu poeziyada şair ömrü boyu qovuşa bilmədiyi və unutmağı bacarmadığı yeganə sevgilisini təsvir edir. Bu məhəbbət ona yalnız kədər, əzab bəxş edir. Cəmil ibn Məmər, Qeys ibn Zərih, Kuseyyir, Leyla Əxyəliyyə, Sammə Qureyşi bu ülvi poeziyanın nümayəndələridir.

С. С. Гашимова

Бакинский государственный университет,

г. Баку, Азербайджан

 

Конец ХХ – начало ХХI вв. характеризуется кардинальными изменениями в со­циально-профессиональной структуре и на рынке труда. Причём, как на глобальном, так и локальном уровнях. На глобальном уровне эти изменения про­являют себя в формировании структуры процессов профессионального и обра­зовательного самоопределения, принципиально нового мировоззрения, которое позволяет человеку совершать профессиональный вы­бор несколько раз в течение своей жизни [1, с. 3]. Если раньше чёткое видение своего профессионального будущего имело большое значение для человека, то сейчас данное обстоятельство утратило своё значение: в течение своей профессиональной деятельности человек может сменить свою профессию несколько раз без особого сожаления  [2, с.13].

Q. Y. Abbasova , H. Ə. Əlizadə , A. H. Kazımzadə ,

 R. M. Mahmudova , R. O. Məmmədova ,

Bakı Dövlət Universiteti

 

İnformasiya resursları cəmiyyətdə istifadə edilməsi üçün insanlar tərəfindən hazırlanmış və maddi daşıyıcıda qeyd edilmiş biliklərdir. Bu, biliklər, sənədlər, məlumat və bilik bazaları, kompüter proqramları, həmçinin incəsənət əsərləri, ədəbiyyat, müxtəlif elmlər şəklində özünü ifadə edir. Ölkənin, regionun, təşkilatların informasiya resursları xammal ehtiyatları, enerji və digər strateji resursların əhəmiyyəti qədər vacibdirlər.

A. N. Məmmədova 

Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

 

Miqrasiya siyasəti əhalinin miqrasiyasının ən vacib istiqamətlərinin və tələb olunan intensivliyin formalaşmasına yönəldilmiş işlərin və tədbirlərin məcmusu deməkdir. Onu miqrasiya nəzəriyyəsinin praktikası da adlandırırlar. Müasir şəraitdə miqrasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi ilk növbədə ictimai istehsalın intensivləşdirilməsi və xalqın maddi rifah halını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xalq təsərrüfatının bütün sahələrində əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması tələblərindən irəli gəlir.

Э. М. Адыгезалов

Бакинский государственный университет,

г. Баку, Азербайджан

 

Претензии армянской стороны  к азербайджанской территории, включая Нагорный Карабах, являются частью её стратегии создания «Великой Армении». Армяне всегда старались использовать благоприятные условия для реализации этого плана. Следует отметить, что в конфликтологии распространена практика двойных стандартов в оценке  конфликта, то есть, говоря иными словами, ситуации не даётся истинно научная оценка. Так, в некоторых западных научных кругах Нагорно-Карабахский конфликт определяется как этно-территориальный (негосударственный) [1].

H. M. Məmmədov 

Bakı Dövlət Universitety,

Bakı, Azərbaycan

 

Bazar qlobal sivilizasiyanın ən mühüm nailiyyətlərindən biri hesab olunur. Tarixi zaman etibarilə qlobal sivilizasiyanın erkən mərhələsinə -- 6-7 min il əvvələ gedib çıxır və mühüm inkişaf yolu keçərək sadə formadan mürəkkəb struktura malik müasir inkişaf səviyyəsinə yüksəlib. Tarixən bazar qlobal sivilizasiyanın tarixində böyük ictimai əmək bölgüsünün və əmtəə mübadiləsinin meydana gəlməsinin nəticəsi hesab olunur, ən sadə formada maldarlıq və əkinçilik təsərrüfatı üzərində qurulan icmaların öz aralarında əmtəə təsərrüfatı mübadiləsi ilə xarakterizə olunub. Qlobal sivilizasiyanın daha sonrakı inkişaf mərhələlərində artıq xüsusi mülkiyyət formaları və bazarda əmtəə ilə yanaşı pulun hərəkəti bazar münasibətlərinin dəyişməsinə və tədricən mürəkkəbləşməsinə səbəb olur.

H. Q. Məmmədov

Bakı Dövlət Universiteti,

Bakı, Azərbaycan

 

İnsan hüquqları müasir dünyada sivilizasiyanın ayrılmaz hissəsinə çevrilərək bəşəriyyətin mənəvi-hüquqi və siyasi ideallarının ən yüksək məhsuludur. Hüququn fəlsəfə təhlili hələ Qədim Yunanistanda sofistlərlə başlasa da insan hüquqları nəzəriyyəsi XX əsrdə formalaşıb. Tarixi inkişafa nəzər saldıqda görmək olar ki,  insan hüquqları daim inkişafdadır. Bununla belə hər dövlətdə, yaxud  regionda insan hüquqları sahəsində vəziyyət eyni deyildir. Avropada daha geniş sayda hüquqlar qorunduğu halda, avtoritar sistemlərdə indiyə qədər klassik hüquqlar uğrunda  mübarizə gedir.

Г. Б. Сайфутдинова, А. Р. Хыдырова

Казанский государственный энергетический университет,

г. Казань, Республика Татарстан, Россия,

 

В конце ХIХ – начале ХХ века Россия была одной из колониальных держав, как Великобритания и Франция. Правительство Николая II включилась в борьбу за новые сферы влияния. Если на Ближнем Востоке и в Турции России мешала Германия, то в Персии самодержавие соперничало с Англией, таким образом, самым доступным регионом оставался слабый Китай.

З. С. Ахматьянова

Бирский филиал Башкирского государственного университета,

г. Бирск, Республика Башкортостан, Россия

 

Картина мира – это восприятие и осмысление человеком образа окружающей действительности, с которым он сталкивается в  своей практической деятельности. Она может быть воссоздана по-разному в разных сферах его существования – в религиозно-мифологической, философской, научной и художественной. Представления человека об окружающем его мире складываются в процессе его взаимодействия с этим миром, при этом язык обусловливает характер мышления, способ познания мира, влияет на сознание и поведение человека.